პროექტის განხორციელების ანატომია

I ეტაპი

მოცემულობის შესწავლა

სამუშაო გრაფიკის შედგენა

მნიშვნელოვანი ეტაპების განსაზღვრა

საჭირო შტატის დაკომპლექტება

პროექტის მენეჯერი

მიმართულების ინჟინრები

უსაფრთხოების ინჟინერი

ლოჯისტიკა

?

II ეტაპი

საინჟინრო – სამშენებლო ნახაზების მომზადება

საინჟინრო ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა

მასალების შესყიდვა

სამუშაოს დაწყება

დამკვეთისთვის რეგულარული ვიზუალური და საინფორმაციო ანგარიშგება

შესრულებული მოცულობითი (ფარული) სამუშაო აქტების შედგენა

განახლებული სამუშაო ნახაზების მომზადება

?

III ეტაპი

საინჟინრო სისტემების გაშვება

დამკვეთის პერსონალის ტრენინგი

ობიექტის დალაგება

ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვება

N