საპროექტო სამუშაოები

საპროექტო სამუშაოების განხორციელებისას “ჯესკო ჯგუფი”-სთვის ამოსავალი წერტილია მსოფლიო ინოვაციების გათვალისწინებით, მუდმივად განახლებადი მაღალ-ეფექტური სამუშაო მასალების გამოყენებით შექმნილი კომფორტი და უსაფრთხოება, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით დაგეგმილი სამუშაოები.  შესაბამისად, პროექტის განხორციელებისას, რისკების მინიმუმამდეა დაყვანილი.