უსაფრთხოების სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები გულისხმობს სხვადასხვა საშუალებების, მოწყობილობების და ზოგჯერ ადამიანის ძალების გამოყენებას, რომ დაიცვან პირები და ქონება სხვადასხვა საფრთხეებისგან, როგორიცაა ხანძარი, დანაშაული და ზარალი. უსაფრთხოების არსებული სისტემები შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა ტიპებად, რომლებიც, ხშირად გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან. იმის გამო, რომ არსებული უსაფრთხოების სისტემების უმეტესობა ორიენტირებულია კონკრეტული საფრთხისგან დაცვაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია განასხვავოთ უსაფრთხოების სხვადასხვა ტიპის სისტემები.

ჯესკო ჯგუფი დღიდან დაფუძნებისა იყენებს შესაბამისი პერიოდისთვის ყველაზე თანამედროვე თექნოლოგიებს და აპარატურას. მომსახურების სფერო მოიცავს ვიდეო სამეთვალყურეო, სახანძრო-საგანგაშო,  საჯარო მიმართვის და ხმოვანი განგაშის, დაშვების კონტროლის და უსაფრთხოების (შეღწევის) განგაშის სისტემებს.